Tích hợp hệ thống

Tích hợp hệ thống.

Dịch vụ bao gồm cả phần cứng, phần mềm được phát triển linh động phù hợp với yêu cầu của khác hàng.

Các dịch vụ tích hợp hệ thống và thiết bị mà ADM cung cấp bao gồm: Dịch vụ cơ sở hạ tầng CNTT, thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, bảo mật hệ thống, dịch vụ mạng và viễn thông, các hệ thống thanh toán, giám sát v.v..